• 21 STY 20

  Uniwersytet Szczeciński ogłasza nabór na stanowisko starszy referent w Dziale Kadr

  Nazwa stanowiska: starszy referent

  Liczba osób: 1 osoba

  Wymiar: 1 etat

  Zatrudnienie: umowa o pracę

  Termin składania podań: 31 stycznia 2020 r.

  Miejsce wykonywania pracy: Szczecin, Aleja Papieża Jana Pawła II 22a

   

  Wymagania:

  – wykształcenie wyższe,

  – doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową,

  – dobra znajomość przepisów z obszaru: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zagadnień emerytalno-rentowych,

  – mile widziana znajomość przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 ze zm.),

  – dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,

  – umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, w tym: programu Płatnik oraz Platformy Usług Elektronicznych (PUE),

  – umiejętności obsługi programów pakietu Office,

  – umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

  – odpowiedzialność, dokładność oraz skrupulatność,

  – bardzo dobra organizacja pracy własnej,

  – umiejętność komunikacji i współpracy,

  – zaangażowanie i inicjatywa własna w działaniu.

   

  Wymagane dokumenty:

  – kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

  – CV,

  – list motywacyjny,

  – kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,

  – zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko starszego referenta o złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Dokumenty dodatkowe:

  – referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

   

  Oferty prosimy składać:

  – drogą elektroniczną na adres e-mail: artur.nowak@usz.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA  DZIAŁ KADR) albo

  – osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: PRACA DZIAŁ KADR na adres:
  Uniwersytet Szczeciński – Dział Kadr, Aleja Papieża Jana Pawła II 22a, pok. 105,  70-453 Szczecin)
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r.

   

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

   

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów:

  kierownik Działu Kadr – 91 444 11 82

  z-ca kierownika Działu Kadr – 91 444 13 27