• 26 PAŹ 17

  SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Sekcji Zamówień Publicznych.

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydatów do  pracy na stanowisku SPECJALISTY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Sekcji Zamówień Publicznych

  Kryteria wymagane:

  1. wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
  2. min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  3. znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych regulujących kwestie związane z udzielaniem zamówień publicznych,
  4. wiedza z zakresu zasad sporządzania dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ,
  5. nieposzlakowana opinia, samodzielność i odpowiedzialność,
  6. umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  7. niekaralność (w oparciu o oświadczenie kandydata),
  8. znajomość języka angielskiego.

  Kryteria dodatkowe:

  1. ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
  2. ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych,
  3. doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  4. znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  Zakres obowiązków:

  1. przygotowanie i realizacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. koordynacja procesu ofertowego oraz monitorowanie rezultatów postępowania przetargowego,
  3. prowadzenie, uzupełnianie i archiwizacja dokumentacji przetargowej,
  4. udział w pracach komisji przetargowych.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  1. życiorys,
  2. list motywacyjny,
  3. podanie w sprawie zatrudnienia kierowane do Kanclerza US,
  4. dokumenty poświadczające doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe,
  5. oświadczenie kandydata o niekaralności.

  Wymagana jest klauzula upoważniająca do przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji o treści:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”

  Pozostałe informacje związane z naborem:

  1. termin naboru: do 30.11.2017 r.
  2. oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „oferta zatrudnienia – specjalista ds. zamówień publicznych”,
  3. oferty opisane w sposób, o którym mowa w pkt 2 składać należy osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sekretariat Kanclerza Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin,
  4. wybrane osoby zostaną poinformowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Oferty niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji zostaną zniszczone.