• 30 STY 18

  Rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 r.

  Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 r.

   

  W następujących jednostkach:

  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

   

  Terminy i limity przyjęć do służby w Policji na terenie województwa zachodniopomorskiego:

  • 20 marca 45 osób,
  • 2 lipca 65 osób,
  • 24 września 50 osób,
  • 27 grudnia 62 osób.

  Służbę w Policji może pełnić:

  Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1782):

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  • korzystający w pełni z praw publicznych,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosowanie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

  Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

  Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 42 9tel. 91-82-11-235 lub 91-82-11-261) oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej w Szczecinie).

  Wymagane dokumenty:

  • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
  • kserokopie świadectw pracy lub służb z poprzednich miejsc pracy lub służb, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  • dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

  (składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przekłada do wglądu ich oryginały).

  Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

  Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej: www.policja.pl (praca/informator dla kandydatów/dokumenty do pobrania).

  Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

  Preferowani będą kandydaci do służby w Policji, posiadający:

  • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
  • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
  • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowodnej,
  • prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

  Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r., w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012 r. poz 432 z późn. zm.).

  Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy głównej Policji www.policja.pl

  Uwaga:

  Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018 terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.